UTC, FIT - Khoa CNTT - ĐHGTVT


Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Giao thông Vận tải