Sinh viên khối không chuyên tin ngoài UTC Members


Rank Username Points Problems
1 longtuan2k 45 40
2 lequockhanhkt03 2 1
3 haibinh 0 0
3 helloc 0 0
3 Genji 0 0