Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 23.3% 956
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 6.3% 1
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 37.7% 27
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 55.0% 9
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 7.1% 5
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 90.0% 15
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 42.9% 3
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 20.0% 1
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 42.1% 8
0.SV. Machine 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 15.9% 6
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 33.3% 3
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 7.0% 3
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 3.9% 2
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 7.7% 3
0.SN. Phone List 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 32.7% 28
0.SD. Pie 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 65.6% 48
0.SH. The Tower of Babylon 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 51.5% 15
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.chu kỳ 3N+1 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 18.6% 43
0.tính chu kỳ 3N+1 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 56.6% 107
0.Hộp xếp chồng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.Con mèo trong mũ 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 30.0% 3
0.Phân loại lịch sử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 40.0% 2
Tính số ngày 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 43.8% 138
Biểu thức tổng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 65.8% 138
Định thức 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 18.4% 78
Đi Buôn 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 25.5% 53
t2r2. Tổng dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 26.0% 66
t2r2. Mở Hàng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 24.6% 52
Biểu thức cộng trừ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 56.8% 43
t2r3. Phép nội suy Parabol 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 47.7% 49
t2r3. Hoán vị tiếp theo 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 58.3% 52
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 39.7% 199
Phép xoay ma trận 5.Cấu trúc-giải thuật 2 36.8% 39
Phân đoạn có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 3 52.0% 54
Kiểm tra hoán vị 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 38.4% 205
Vị trí cân bằng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 34.5% 71
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 37.0% 60
0.Cánh cửa thần kì 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 34.3% 249
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 13.3% 131
Sắp xếp có điều kiện 5.Cấu trúc-giải thuật 2 63.6% 487
Số lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 26.8% 52
Lại là sai khác 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 28.9% 64
Robot 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 59.4% 119
Đếm cặp có tổng giới hạn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 27.6% 128
Lũy thừa 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 33.1% 54
Phép nhân cơ số b 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 31.5% 29
Đóng cửa cửa hàng 5.Cấu trúc-giải thuật 2 8.2% 32
Uống bia chai 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 35.6% 176
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 59.1% 36