Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
Hello World! 1. Bài mẫu 1p 47.1% 1610
0.Diện tích hình tròn 1. Bài mẫu 1p 25.8% 577
0.Tổng đơn giản 1. Bài mẫu 1p 51.6% 547
Thể tích khối cầu 1. Bài mẫu 1p 36.4% 1174
0.Hello EEEC 1. Bài mẫu 1 77.1% 545
Diện tích hình vuông 1. Bài mẫu 1p 33.9% 182
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 22.2% 712
0.The Game of Nim 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 0.0% 0
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 45.2% 19
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 85.7% 5
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.3% 13
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 26.7% 4
0.SV. Machine 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.3% 3
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 5.6% 1
0.SN. Phone List 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 35.2% 27
0.SD. Pie 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 62.8% 32
SC. Planting Trees 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.4% 185
0.SP. DNA Sequences 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SH. The Tower of Babylon 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 51.9% 12
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.chu kỳ 3N+1 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 14.0% 26
0.tính chu kỳ 3N+1 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 59.1% 38
0.Hộp xếp chồng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.Con mèo trong mũ 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 25.0% 2
0.Phân loại lịch sử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
Tính số ngày 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 44.2% 102
Biểu thức tổng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 61.6% 82
Định thức 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 16.7% 55
Đi Buôn 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 19.5% 26
t2r2. Tổng dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 16.1% 17
t2r2. Mở Hàng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 19.9% 28
Biểu thức cộng trừ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 47.1% 19
t2r3. Phép nội suy Parabol 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 42.3% 32
t2r3. Hoán vị tiếp theo 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 24
Phép xoay ma trận 5.Cấu trúc-giải thuật 2 36.8% 22
Phân đoạn có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 3 52.6% 26
Kiểm tra hoán vị 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 43.2% 132
Vị trí cân bằng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 33.5% 39
Dãy con bitonic dài nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2 22.1% 25
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 27.2% 34
0.Cánh cửa thần kì 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 36.0% 142
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 11.6% 56
Sắp xếp có điều kiện 5.Cấu trúc-giải thuật 2 58.3% 276