Problems

Problem Category Points AC % Users
Câu đố Số học 2p 26.4% 28
Que củi 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 16.5% 65
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.5% 480
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.7% 1091
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 26.7% 67
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 17.9% 136
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 20.5% 34
5.Khớp Ảnh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 29.4% 44
5.Thời gian còn lại 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 42.8% 445
5.Shadow Fiend 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 53.7% 49
5.Hàm Max 3. Cơ bản-PP tính 2 26.3% 66
Thơ Haiku 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 67.7% 339
Go and Back 3. Cơ bản-PP tính 2 84.6% 7
Làm bài tập 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 16.2% 198
Đồng hồ 3. Cơ bản-PP tính 2 33.0% 153
Những chữ số đen đủi 3. Cơ bản-PP tính 3 35.0% 61
Bàn phím của Rambo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 28.5% 70
Trò chơi với dãy số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 20.1% 46
Hotel 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 39.5% 427
Chuỗi hoàn hảo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 60.7% 358
Chơi bài 3 người 3. Cơ bản-PP tính 2 32.6% 23
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 44.3% 359
Sơn cột 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 44.4% 277
Rambo và phép toán trừ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 82.3% 164
3 gói kẹo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 53.4% 510
Rambo cắt cỏ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 15.9% 7
Bộ 3 cấp số nhân 3. Cơ bản-PP tính 3 9.9% 18
Xâu FIBONACCI (đơn giản) Chia để trị 2 20.8% 51
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 28.6% 5
Bội số đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 26.4% 29
Tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 2 20.6% 52
Biểu thức tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 34.5% 20
Chặt cây xây nhà 7.Adv-Thử thách 3p 17.3% 28
Sắp xếp truyện tranh 4. Cơ bản-Thuật toán 3 40.6% 15
Thừa số đặc biệt 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 15.5% 8
Quản Lý Thư Mục Ad-Hoc 4 71.4% 2
Chữ số nguyên tố - v01 Ad-Hoc 2 60.0% 16
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 50.0% 1
Anh hùng bàn phím 4. Cơ bản-Thuật toán 2 19.6% 9
Chuyến bay Covid đặc biệt 7.Adv-Thử thách 3p 2.6% 3
0.Cắt Ruy Băng Quy hoạch động 2p 24.0% 73
Đàn kiến Ad-Hoc 1p 37.7% 43
Đếm chuột túi Tham lam 2p 15.5% 30
Đếm đồ thị con Đồ thị 2.5p 15.8% 2
Đếm số hình chữ nhật Số học 3p 34.3% 58
Đếm kí tự Xâu ký tự 2p 12.1% 13
Đếm số ước Số học 2p 25.9% 92
Diện tích hình vuông 1. Bài mẫu 1p 33.9% 182
Kirito và những con rồng 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 50.0% 61
0.Hello EEEC 1. Bài mẫu 1 77.1% 545