Lập trình máy tính 2017 Round 2


Problems

Problem Points AC Rate Users
0.Bội số của 13 1p 43.8% 176
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y 1p 37.5% 18
0.Số lẻ 1 65.6% 166
Ốc sên 1 26.0% 119
0.Ho Ho Ho 1p 50.8% 178
0.Mật khẩu cố định 1p 41.1% 166
5.Khu vực 1p 39.3% 44
0.Dương và trung bình 1p 13.1% 57
Tam Giác sao 1p 50.9% 216
0.Mã chẵn lẻ 1p 87.5% 5

Comments

There are no comments at the moment.