Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Cú đấm của Chí Phèo 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 65.1% 467
Huaauhahhuahau 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 65.0% 24
0.SD. Pie 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 64.7% 45
Biểu thức tổng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 64.6% 112
5.Mảng điền I 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.4% 218
Chữ số 6 và 8 BFS và DFS 3p 64.3% 211
Đường đi của ánh sáng 7.Nâng cao-Thử thách 4p 64.2% 11
Tổng Ba Số Liên Tiếp 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 64.1% 346
0.SL. Nurse Schedule Listing Quay lui 3p 64.0% 90
Go and Back 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 64.0% 11
Trang trí hình quả trám 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.7% 101
Tam Giác sao 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 63.7% 596
0.svmc 2017 cmpls-complete the Sequence! 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 63.6% 7
Hoán vị lặp Quay lui 3 63.6% 328
Vị trí sau khi sắp xếp 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 63.5% 310
Factorial of a large number Xâu ký tự 3p 63.4% 363
0.Tích đơn giản 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.3% 627
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 63.3% 28
0.Liệt kê hoán vị Quay lui 1p 62.8% 317
Dãy số liên tục Xâu ký tự 2p 62.8% 65
Lẻ vs Chẵn 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 62.5% 51
Các lựa chọn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.4% 158
5.Khoảng 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.3% 691
Liệt kê các xâu con 5.Cấu trúc-giải thuật 3 62.3% 73
0.Tuổi trong ngày 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.3% 646
Sắp xếp có điều kiện 5.Cấu trúc-giải thuật 2 62.1% 425
Số gần may mắn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 62.1% 52
Chuyển đổi thời gian 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 61.9% 572
Đạo Hàm đa thức 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.9% 380
Trên đường chéo Secundary 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.7% 302
Truy vấn tần suất chuỗi Map 1 61.3% 153
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.3% 1277
Khu vực Hàng đầu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.2% 95
Họ tên thành tên họ Xâu ký tự 1 61.1% 103
Dãy tam phân Quay lui 3p 60.9% 232
Mã hóa *chửi thề* Xâu ký tự 1 60.8% 138
nqson oánh bài 5.Cấu trúc-giải thuật 2 60.5% 43
Chuỗi hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 60.4% 470
0.Tổng của các số nguyên liên tiếp 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.3% 363
Múi giờ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.3% 227
Khoảng cách 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.3% 224
Duyệt cây trong bài mọi con đường về không 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 60.1% 127
Lập nhóm 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 60.0% 5
Cửa hàng kẹo 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 60.0% 33
Leo Thang Quy hoạch động 2p 59.8% 256
0.tính chu kỳ 3N+1 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 59.4% 80
0.SVMC 2017 BSTR1-Substring Check (Bug Funny) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 59.3% 14
0.Hình vuông 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.2% 1008
0.Tính giai thừa Số học 1p 59.1% 1081
1. Số may mắn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 59.0% 43