Problems

Problem Category Points AC % Users
Hàm ngược của hàm giai thừa 4. Cơ bản-Thuật toán 1 51.5% 127
Người đi du lịch Quay lui 3p 76.2% 143
Nhân 2 số lớn 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 54.1% 101
Đếm số phần tử nhỏ hơn đứng trước 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 14.8% 26
Nhóm bạn BFS và DFS 4 31.5% 74
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 44.7% 235
Nội suy trên lưới đều 3. Cơ bản-PP tính 3 18.4% 6
t2r3. Phép nội suy Parabol 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 42.3% 32
Ốc sên 3. Cơ bản-PP tính 1 36.6% 292
Olp đổi tiền 5.Cấu trúc-giải thuật 4 60.0% 6
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 39.7% 72
Phân tích số thành tổng một dãy không giảm các số nguyên dương 5.Cấu trúc-giải thuật 2 58.3% 16
Phần tử còn thiếu 7.Adv-Thử thách 3 38.2% 71
Phân vùng ảnh BFS và DFS 3 50.9% 37
Phép giao hai tập hợp 4. Cơ bản-Thuật toán 3 60.0% 51
Phép nhân hai số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 44.9% 72
Phép nhân cơ số b 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 25.5% 21
Số những số nguyên tố cùng nhau Số học 2p 19.3% 39
Định lý Pythagoras 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.1% 51
Phần tử áp đảo Map 4p 33.3% 207
Phương trình bậc hai 3. Cơ bản-PP tính 1p 20.5% 381
Vị trí cân bằng 5.Cấu trúc-giải thuật 2 29.9% 38
Phương trình lũy thừa Chia để trị 2 47.1% 52
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.2% 191
Giải và biện luận phương trình trùng phương 3. Cơ bản-PP tính 2p 18.5% 113
Quảng trường Số học 1p 30.0% 44
Lại là Quy luật của dãy số Số học 3p 49.0% 87
Quy luật của dãy số Số học 1p 43.3% 126
Lại là Robot quét vôi Ad-Hoc 3p 20.4% 65
Rút gọn tập hợp số nguyên Map 3p 27.7% 176
Robot 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 55.0% 43
Robot lăn sơn (Robot quét vôi version 3) 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 32.9% 69
Robot quét vôi Ad-Hoc 2p 33.0% 81
Rút gọn phân số Số học 2p 66.3% 45
Rút tiền từ ngân hàng Quy hoạch động 3p 28.4% 29
Lại là sai khác 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 23.1% 17
Sai khác (bản dễ) 3. Cơ bản-PP tính 2p 78.0% 160
Sắp xếp có điều kiện 5.Cấu trúc-giải thuật 2 58.6% 280
Sắp xếp ba lô 5.Cấu trúc-giải thuật 4 23.0% 73
Số đối xứng 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.9% 121
Sắp xếp chọn (SELECTION SORT) 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 40.6% 12
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 47.4% 56
Số nhỏ nhất Chia để trị 2 35.5% 71
Đếm số bit 1 Chia để trị 3 22.2% 22
Đếm những số có các chữ số khác nhau 3. Cơ bản-PP tính 2 23.3% 10
lũy thừa 3. Cơ bản-PP tính 2 50.0% 17
Tính số ngày 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 44.2% 102
Tập Tam giác 5.Cấu trúc-giải thuật 3 37.3% 73
Sức mạnh tập thể Quay lui 3p 52.1% 63
Giải ô số Game Sudoku 7.Adv-Thử thách 3p 49.0% 88