Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
0.SVMC 2017 test-Life, the Universe, and Everything 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 71.4% 48
Sinh tập con 5.Cấu trúc-giải thuật 1.5 71.3% 64
Lai ghép 5.Cấu trúc-giải thuật 3 71.1% 116
Simple Calculate 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.9% 652
5.x.Trình tự hợp lý 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.9% 123
Hóa đơn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.3% 237
0.Sắp xếp Đơn giản 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.2% 443
Thơ Haiku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 70.2% 532
0.Nhiên liệu đã sử dụng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 70.2% 360
0.Khoảng cách giữa hai điểm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.1% 666
5.X.Tiêu thụ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.1% 336
Tính điểm thi lập trình 4.Cơ bản-Thuật toán 1 70.1% 121
Bài toán TACANH 5.Cấu trúc-giải thuật 3 70.1% 83
SSN 1 Ad-Hoc 1p 70.0% 7
Khoảng cách xâu 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 69.9% 117
Tổng n hàng đầu của Tam giác Pascal 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 69.3% 91
0.SVMC 2017 stone - lifting the stone 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 69.2% 8
Đếm số lẻ bên trái 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 69.0% 191
0.svmc 2017 eqbox - equipment box 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 68.8% 10
Count Similar Character 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 68.3% 324
Ống dẫn của Bob 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 68.0% 133
Bịt mắt bắt dê 4.Cơ bản-Thuật toán 3 67.9% 388
Go and Back 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 67.9% 14
0.X.Máy kiểm tra tự động Ad-Hoc 1p 67.5% 166
Ước số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.3% 753
0.Tuổi của các con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 67.0% 1078
Chia cặp 4.Cơ bản-Thuật toán 1 67.0% 126
Merry Christmaaas 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.7% 551
Lật mặt các đồng xu 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 66.7% 67
Max + 1 ___ 1.5p 66.7% 33
Lại là Dãy con liên tục khác biệt 7.Nâng cao-Thử thách 3 66.6% 184
Vấn đề rỗng ___ 0.5p 66.6% 125
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 66.4% 171
Xếp lá bài 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 66.3% 167
Xúc xích - Rất dễ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.1% 431
0.Các số chẵn 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.0% 544
Lớp Map 1p 65.9% 369
Thống kê tần suất xuất hiện Map 2 65.8% 382
0.SVMC 2017 BSTR1-Substring Check (Bug Funny) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 65.7% 20
Tổng Ba Số Liên Tiếp 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 65.7% 418
Money Changing Tham lam 1p 65.7% 247
0.SD. Pie 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 65.3% 47
Biểu thức tổng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 65.0% 133
Viết số La Mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.9% 165
Đường đi con mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 64.9% 52
Tam Giác sao 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 64.9% 647
5.Mảng điền I 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.8% 255
Cặp số hữu tỉ thân thiết Số học 4p 64.7% 7
0.SL. Nurse Schedule Listing Quay lui 3p 64.5% 94
Vị trí sau khi sắp xếp 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 64.3% 334