Problems

Problem Category Points AC % Users
Tiền Tiết Kiệm 3. Cơ bản-PP tính 2 39.7% 101
Nhuận Bút 3. Cơ bản-PP tính 1 18.9% 100
Choose Members 3. Cơ bản-PP tính 2 25.4% 95
Chèn Phần Tử 3. Cơ bản-PP tính 1 50.4% 162
CoCa Cola 3. Cơ bản-PP tính 2 13.3% 61
Tổng Ba Số Liên Tiếp 3. Cơ bản-PP tính 1 60.0% 246
Tuổi của Bằng 3. Cơ bản-PP tính 1 68.1% 264
Taxi 3. Cơ bản-PP tính 2 21.7% 71
0.Các loại Tam giác 3. Cơ bản-PP tính 1p 18.4% 270
0.Nhiên liệu đã sử dụng 3. Cơ bản-PP tính 1p 65.4% 251
0.Tính lương 3. Cơ bản-PP tính 1p 2.4% 3
Chuyển đổi thời gian 3. Cơ bản-PP tính 1p 59.9% 464
Tam giác đều nội tiếp 3. Cơ bản-PP tính 1 76.0% 57
Index of Array 3. Cơ bản-PP tính 2 15.3% 31
0.3 cạnh tam giác 3. Cơ bản-PP tính 1p 31.3% 430
Quái vật trên sao hỏa 3. Cơ bản-PP tính 1p 17.0% 31
0.Cộng số nguyên lớn. 3. Cơ bản-PP tính 1p 33.7% 114
Ma trận kì lạ 3. Cơ bản-PP tính 2p 31.1% 88
Ước lớn nhất 3. Cơ bản-PP tính 2p 21.8% 23
0.Số ở giữa 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.7% 540
Phòng tránh dịch bệnh Covid-19 3. Cơ bản-PP tính 1 40.8% 37
In Tượng 3. Cơ bản-PP tính 2p 40.3% 45
Tìm điểm thuộc tam giác xa với một điểm cho trước nhất 3. Cơ bản-PP tính 2p 100.0% 1
Siêu số mũ 3. Cơ bản-PP tính 3p 63.6% 4
Tính tổng a^N + b^N 3. Cơ bản-PP tính 4p 31.6% 5
Sfit làm quen 3. Cơ bản-PP tính 1p 60.0% 67
0.SigTest 3. Cơ bản-PP tính 1p 81.3% 150
0.SVMC 2017 addrev - adding reversed numbers 3. Cơ bản-PP tính 1p 72.7% 22
0.SVMC 2017 arith - Simple Arithmetics 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svmc 2017 blinnet - bytelandian Blingors Network 3. Cơ bản-PP tính 1p 100.0% 3
0.svmc 2017 bsheep - build the Fence #convex-hull 3. Cơ bản-PP tính 1 75.0% 3
0.SVMC 2017 BSTR1-Substring Check (Bug Funny) 3. Cơ bản-PP tính 1 50.0% 9
0.svmc 2017 bulk - the Bulk! 3. Cơ bản-PP tính 1 31.3% 5
0.SVMC 2017 canton - count on cantor 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.6% 9
0.svmc 2017 cmexpr - complicated Expressions 3. Cơ bản-PP tính 1 30.0% 3
0.svmc 2017 cmpls-complete the Sequence! 3. Cơ bản-PP tính 1 75.0% 6
0.svmc 2017 code1 - secret Code 3. Cơ bản-PP tính 1p 70.0% 7
0.svmc 2017 crypto2 - the Bytelandian Cryptographer (Act II) 3. Cơ bản-PP tính 1 85.5% 65
0.svmc 2017 crypto3 - the Bytelandian Cryptographer (Act III) 3. Cơ bản-PP tính 1 91.3% 16
0.svmc 2017 Crypto4 - The Bytelandian Cryptographer (Act IV) 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svm 2017 cryto1 - the Bytelandian Cryptographer (Act I) 3. Cơ bản-PP tính 1 28.6% 4
0.svmc 2017 dirvs- direct Visibility 3. Cơ bản-PP tính 1 66.7% 4
0.svmc 2017 eqbox - equipment box 3. Cơ bản-PP tính 1p 70.0% 7
0.svmc 2017 fctrl - Factorial 3. Cơ bản-PP tính 1 50.0% 7
0.svmc 2017 fctrl2 - small factorials 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svmc 2017 hashit - hash it! 3. Cơ bản-PP tính 1p 27.6% 5
0.svmc 2017 hmro - help the Military Recruitment Office! 3. Cơ bản-PP tính 1p 80.0% 4
0.SVMC 2017 hotline- Hotline 3. Cơ bản-PP tính 1 33.3% 1
0.SVMC 2017 ikeyb - I-Keyboard 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.SVMC 2017 labyr1 - labyrinth 3. Cơ bản-PP tính 1p 62.5% 5