Problems

Problem Category Points AC % ▴ Users
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 22.4% 520
Lại là ba chữ số tận cùng của luỹ thừa 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 22.6% 69
Áp dụng Định lý Viète 7.Nâng cao-Thử thách 3 22.6% 19
Que củi 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 22.6% 202
Lại là Tính tổ hợp chập k của n 7.Nâng cao-Thử thách 3 22.7% 64
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 22.8% 84
Đếm số cặp cột điện bằng nhau Map 2p 22.8% 335
Tổng tất cả các ước lẻ lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 22.8% 54
Rambo cắt cỏ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 22.9% 51
Dãy số chia dư Quy hoạch động 2.4p 22.9% 19
Đường đi cuối cùng Quay lui 3p 22.9% 70
Xâu k đối xứng Xâu ký tự 3 23.0% 12
Tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.1% 101
Diện tích tứ giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.2% 364
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 23.3% 956
Đỉnh và Thung lũng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.4% 56
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.4% 83
0.Tăng dân số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.6% 35
Trị tuyệt đối lớn nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.6% 168
Vòng quanh thành phố 7.Nâng cao-Thử thách 4p 23.6% 12
Lặn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.7% 42
Ngục tối 4.Cơ bản-Thuật toán 2 23.7% 14
Chơi đá 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2 23.7% 13
Siêu số mũ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 23.8% 29
Tổ ong 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 23.8% 54
Đếm số bit 1 Chia để trị 3 23.8% 62
PRIME 18 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.9% 137
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.0% 223
Đếm những số có các chữ số khác nhau 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 24.1% 30
Tỷ phú Luky ___ 3 24.1% 11
Lucky Phát Quà Tham lam 3 24.1% 7
Đếm số xâu nhị phân không chứa 101 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 24.2% 59
Đếm đoạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.3% 223
Lại là Robot quét vôi Ad-Hoc 3p 24.3% 96
Choose Members 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 24.3% 191
Play with bit Số học 3 24.3% 13
Màu điểm (Đề 1) ___ 3p 24.3% 15
Đếm số đoạn thẳng cắt đường thẳng y = x 4.Cơ bản-Thuật toán 1 24.3% 57
Điểm - gốc - đường tròn 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 24.3% 120
Mật mã Caesar Xâu ký tự 1 24.3% 161
Vịt con 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.3% 122
Lại là Đếm những số có các chữ số khác nhau 7.Nâng cao-Thử thách 4 24.3% 21
Lại là tách nhóm 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5 24.4% 17
Cân đẩu vân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 24.4% 106
0.t2r3. Sáng chủ nhật 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.5% 45
Cặp ngăn xếp ___ 2.4p 24.5% 8
Lắp ráp Lego 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 24.5% 45
t2r2. Mở Hàng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 24.6% 52
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.7% 172
Table of numbers Quy hoạch động 3p 24.7% 20