Problems

Problem Category Points AC % Users
Ma trận xoáy trôn ốc 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 43.9% 130
Biến đổi xâu Quy hoạch động 3 34.4% 76
Phân đoạn có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 3 51.0% 45
Tam giác đều nội tiếp 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 76.2% 64
Thám tử Watson Ad-Hoc 1p 81.8% 16
Kế hoạch Năng lượng Ad-Hoc 1p 67.1% 41
0.Câu hỏi Thường gặp Ad-Hoc 1p 33.3% 12
0.Tổng của hai bình phương Ad-Hoc 1p 27.8% 37
Sự khác biệt ngày Ad-Hoc 1p 70.0% 7
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước Hash 4p 15.8% 47
Trộn hai dãy không giảm thành một dãy không giảm 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 23.2% 193
Cổ vũ Map 3 22.0% 73
Trình tự Threebonacci Ad-Hoc 1p 35.7% 5
0.X.Máy kiểm tra tự động Ad-Hoc 1p 66.4% 159
Trợ giúp Cupid Ad-Hoc 1p 100.0% 4
SSN 1 Ad-Hoc 1p 83.3% 5
Xáo trộn bit Ad-Hoc 1p 13.6% 3
Tìm hai số có tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 25.6% 161
Tìm hai số có tích nhỏ nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.7% 106
Vị trí cân bằng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 32.1% 57
Chìa chìa khóa của tôi đâu Ad-Hoc 1p 52.3% 46
Phần tử áp đảo Map 3p 39.2% 287
0.Gộp số lớn thành một chữ số Ad-Hoc 1p 79.5% 53
Giải mã xâu Xâu ký tự 2 35.6% 37
Dãy con bitonic dài nhất Quy hoạch động 3 28.3% 87
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 31.9% 48
0.Cánh cửa thần kì 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 34.6% 236
0.Cắt Ruy Băng Quy hoạch động 2p 28.2% 119
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 36.9% 657
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 27.6% 365
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 19.9% 599
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 28.1% 557
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 47.2% 389
0.Làng thống trị BFS và DFS 5 7.2% 7
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 11.3% 91
Ghép Hình 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.5% 548
Xây Tháp 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 34.1% 787
Rút gọn xâu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 40.5% 180
Đếm đoạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.0% 211
Tính giai thừa 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 26.6% 78
Kiểm tra số Armstrong 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 57.6% 446
Mở rộng vườn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 45.9% 289
Tam Giác sao 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 64.6% 627
Ốc sên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 37.1% 363
Leo Thang Quy hoạch động 2p 60.3% 262
Sắp xếp có điều kiện 5.Cấu trúc-giải thuật 2 62.3% 433
Ghép số lớn nhất Ad-Hoc 2p 49.4% 117
Hoán vị lặp Quay lui 3 63.5% 333
Tám Hậu Quay lui 3p 33.1% 153
0.Hello EEEC 1.Bài mẫu 1 74.6% 833