Problems

Problem Category Points AC % Users
Ma trận xoáy trôn ốc 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 45.5% 142
Biến đổi xâu Quy hoạch động 3 35.1% 80
Phân đoạn có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 3 52.0% 54
Tam giác đều nội tiếp 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 71.3% 71
Thám tử Watson Ad-Hoc 1p 81.8% 23
Kế hoạch Năng lượng Ad-Hoc 1p 63.5% 52
0.Câu hỏi Thường gặp Ad-Hoc 1p 40.8% 16
0.Tổng của hai bình phương Ad-Hoc 1p 32.6% 51
Sự khác biệt ngày Ad-Hoc 1p 75.0% 12
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước Hash 4p 16.8% 58
Trộn hai dãy không giảm thành một dãy không giảm 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 25.1% 229
Cổ vũ Map 3 25.4% 133
Trình tự Threebonacci Ad-Hoc 1p 51.2% 11
0.X.Máy kiểm tra tự động Ad-Hoc 1p 67.2% 167
Trợ giúp Cupid Ad-Hoc 1p 56.3% 7
SSN 1 Ad-Hoc 1p 53.3% 8
Xáo trộn bit Ad-Hoc 1p 16.7% 4
Tìm hai số có tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 25.0% 172
Tìm hai số có tích nhỏ nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.1% 117
Vị trí cân bằng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 34.5% 71
Chìa chìa khóa của tôi đâu Ad-Hoc 1p 52.9% 52
Phần tử áp đảo Map 3p 35.1% 335
0.Gộp số lớn thành một chữ số Ad-Hoc 1p 76.4% 63
Giải mã xâu Xâu ký tự 2 35.2% 41
Dãy con bitonic dài nhất Quy hoạch động 3 28.8% 90
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 37.0% 60
0.Cánh cửa thần kì 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 34.3% 249
0.Cắt Ruy Băng Quy hoạch động 2p 29.4% 139
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.4% 696
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 26.5% 398
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 19.7% 641
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 28.2% 609
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 47.5% 426
0.Làng thống trị BFS và DFS 5 7.5% 8
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 13.3% 131
Ghép Hình 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.1% 585
Xây Tháp 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 34.3% 824
Rút gọn xâu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 40.8% 202
Đếm đoạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.3% 223
Tính giai thừa 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 29.6% 106
Kiểm tra số Armstrong 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 57.9% 487
Mở rộng vườn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 45.7% 302
Tam Giác sao 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 65.2% 662
Ốc sên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 36.7% 449
Leo Thang Quy hoạch động 2p 62.7% 340
Sắp xếp có điều kiện 5.Cấu trúc-giải thuật 2 63.6% 487
Ghép số lớn nhất Ad-Hoc 2p 47.3% 136
Hoán vị lặp Quay lui 3 64.3% 386
Tám Hậu Quay lui 3p 33.4% 177
0.Hello EEEC 1.Bài mẫu 1 75.0% 886