Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
0.Quân hậu Quay lui 1p 53.8% 262
Cửa hàng kẹo 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 53.7% 47
Chữ số nguyên tố - v01 Ad-Hoc 2 53.6% 46
SSN 1 Ad-Hoc 1p 53.3% 8
Tính gần đúng tích phân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 53.3% 48
Chèn Phần Tử 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 53.3% 261
0.SVMC 2017 pigbank - piggy-bank 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 52.9% 9
5.Shadow Fiend 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 52.9% 106
Chìa chìa khóa của tôi đâu Ad-Hoc 1p 52.9% 52
0.Sáu số lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.8% 968
0.Thời gian trò chơi 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.8% 307
0.Chuỗi số n 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.7% 626
Phép giao hai tập hợp 4.Cơ bản-Thuật toán 3 52.6% 107
0.t2r2.Thách thức của Bino 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.6% 671
0.Mã vùng điện thoại. Map 1p 52.5% 819
Duyệt cây trong bài mọi con đường về không 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.5% 138
Khối lượng hóa chất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 52.4% 234
Huaauhahhuahau 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.3% 113
Lại là Thang Máy BFS và DFS 3 52.3% 302
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.2% 189
Hàm ngược của hàm giai thừa 4.Cơ bản-Thuật toán 1 52.2% 189
Số đối xứng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 52.1% 207
Phân đoạn có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 3 52.0% 54
0.T.Công thức của Bhaskara 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.0% 135
5.Khu vực diện tích 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.0% 348
Biểu thức hậu tố Ba Lan 5.Cấu trúc-giải thuật 4 52.0% 232
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 51.9% 296
Số Fibonacci lớn Xâu ký tự 4p 51.8% 147
Đếm giầy Map 2 51.7% 163
Giải ô số Game Sudoku 7.Nâng cao-Thử thách 3p 51.7% 143
Lại là Quy luật của dãy số Số học 3p 51.6% 137
0.Cộng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 51.6% 1396
0.SH. The Tower of Babylon 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 51.5% 15
Thang Máy BFS và DFS 2 51.3% 345
Hình Chữ Nhật 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 51.2% 192
Trình tự Threebonacci Ad-Hoc 1p 51.2% 11
Chia của Quay lui 2 51.1% 328
Diện tích hình tròn nhỏ nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 51.0% 44
Đường đi của ánh sáng 7.Nâng cao-Thử thách 4p 51.0% 12
0.t2r3. Trò chơi toán học của Paula Ad-Hoc 1p 50.9% 109
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 50.6% 366
Giải hệ phương trình tuyến tính chéo trội Giải Tích Số 3 50.6% 25
Lại là Lật mặt các đồng xu 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 50.5% 44
Tìm điểm thuộc tam giác 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 50.5% 93
ADN Quay lui 2 50.5% 89
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.4% 454
Vị trí số 1 cuối cùng Chia để trị 1 50.4% 122
Hello World! 1.Bài mẫu 1p 50.1% 2273
0.Số ở giữa 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.1% 700
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1