Problems

Problem Category Points AC % Users
Thang Máy BFS và DFS 3 54.5% 188
Tháo dỡ đường ray Quy hoạch động 4p 61.5% 74
Tháp Hà Nội 5.Cấu trúc-giải thuật 2 37.9% 69
Thuê xe đạp Tham lam 4 19.0% 6
Thu hoạch Nấm linh chi Tham lam 2p 12.2% 9
Tìm hai số có tích lớn nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 25.4% 111
Tìm hai số có tích nhỏ nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.3% 64
Tích hai số phức 5.Cấu trúc-giải thuật 2 25.0% 5
t2r2. Tích của dãy cấp số cộng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.6% 135
Tích hai đa thức 3. Cơ bản-PP tính 3p 43.3% 36
Tích lớn nhất 6.KSLT-phối hợp thuât toán 3p 27.4% 36
Tính tiền điện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 47.7% 239
Tiến, Lùi hay Dừng 3. Cơ bản-PP tính 1p 50.5% 96
Tính điểm thi lập trình 4. Cơ bản-Thuật toán 1 69.0% 63
Tính tổng trên dãy số nguyên 3. Cơ bản-PP tính 1 46.0% 141
Tổ chức sự kiện Tham lam 3p 26.6% 51
Tính tổ hợp chập k của n 7.Adv-Thử thách 3 14.7% 9
Rút gọn xâu 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 35.7% 127
Đếm số cặp có tổng chẵn 3. Cơ bản-PP tính 2 30.8% 120
Tìm số biết tổng của nó với các chữ số của nó Ad-Hoc 3p 38.9% 56
t2r2. Tổng dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 16.1% 17
Tổng các số chính phương chia cho 3 dư 1 7.Adv-Thử thách 2p 16.6% 63
Biểu thức tính toán trên dãy 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 27.9% 241
Tính gần đúng tích phân 3. Cơ bản-PP tính 3 38.5% 24
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 38.2% 185
Trộn hai dãy không giảm thành một dãy không giảm 3. Cơ bản-PP tính 1 18.8% 130
Truy vấn max của đoạn con liên tiếp Chia để trị 4p 43.3% 83
Truy vấn tổng đoạn con liên tiếp Quy hoạch động 2p 37.6% 70
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp 3. Cơ bản-PP tính 2p 23.3% 168
Tung đồng xu 3. Cơ bản-PP tính 1p 56.1% 31
Đếm số ước của n giai thừa 4. Cơ bản-Thuật toán 3 34.1% 34
Uống bia chai 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 30.9% 123
Trang trí chữ UTC 3. Cơ bản-PP tính 2 83.8% 28
Vẽ biểu đồ tăng giảm giá chứng khoán 4. Cơ bản-Thuật toán 2 26.9% 6
Vẽ mũi tên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 80.5% 60
Vi rút 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 42.8% 63
Vị trí sau khi sắp xếp 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 61.7% 221
Vị trí tương đối của một điểm so với tam giác 5.Cấu trúc-giải thuật 1 36.4% 136
Vòng lặp Xâu ký tự 2 30.2% 31
Vị trí cân bằng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 33.5% 39
Vùng kín 5.Cấu trúc-giải thuật 3 55.3% 22
Mở rộng vườn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 42.4% 167
Khối lượng hóa chất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 54.3% 147
Đếm số xâu nhị phân mà số chữ số 0 không ít hơn số chữ số 1 Ad-Hoc 4 15.7% 11
Đếm số xâu nhị phân chứa 100 5.Cấu trúc-giải thuật 3 13.4% 13
Xâu k đối xứng Xâu ký tự 3 23.5% 7
Đếm số xâu nhị phân không chứa 101 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 23.1% 39
Xâu hình sin Quay lui 3p 53.7% 34
Xây Tháp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 32.3% 630
Tìm tất cả những xâu con chung dài nhất 7.Adv-Thử thách 4p 19.5% 14