Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Tăng lương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.5% 219
0.Đếm quạ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 12.5% 1
5.Tổng số các số lẻ liên tiếp III 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 57.8% 137
Câu trả lời của Theon 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.5% 31
0.Biểu diễn số dưới dạng scientific 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.0% 1
0.Bảng cửu chương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 37.7% 730
Diện tích dưới 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 3p 43.1% 104
0.Lương và thưởng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.3% 199
0.Tam giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.4% 313
Phân loại động vật 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.1% 46
0.Tổng của các số nguyên liên tiếp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.5% 320
0.Các số chẵn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 72.8% 361
0.Các số chẵn 2 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.3% 432
Lẻ, chẵn hoặc gian lận 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.3% 172
Tổng số 5 số chẵn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.7% 286
0.Ước tính số lượng số nguyên tố 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.5% 49
Đa giác đều 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.3% 100
0.Bình quân gia quyền 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 31.3% 303
Khu vực còn lại 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.0% 65
Ống dẫn của Bob 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 69.1% 88
Các loại của sên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.0% 20
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 56.4% 145
Tổ ong 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 19.9% 33
Mảng số đẹp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 39.6% 60
Số đặc biệt 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 43.5% 42
Quay bảng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 23.0% 22
Tiền của Bin 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 38.1% 47
Lắp ráp Lego 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 28.0% 21
Đếm số lẻ bên trái 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 66.0% 131
Xếp lá bài 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 73.3% 119
Trồng hoa 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 25.0% 23
1. Số may mắn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 54.1% 30
Vị trí max min 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 62.5% 47
Mua bút 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 26.3% 36
Xếp hạng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 52.9% 39
Ngày Lập trình viên thế giới 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 29.6% 117
Đảo ngược nhóm phần tử 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 19.7% 54
Vị trí tương đối của hai hình tròn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 20.5% 39
Kiểm tra số Armstrong 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 56.1% 395
Biểu thức căn thức trên dãy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 24.0% 168
Bộ ba Pitago 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.5% 134
Đạo Hàm đa thức 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.2% 333
Đếm đoạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 3p 22.1% 176
Diện tích tứ giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 21.0% 291
Đọc giờ bằng Tiếng Anh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 39.3% 10
Đổi sang cơ số 3 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 52.3% 63
Diện tích hình bình hành 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 37.9% 586
Ghép Hình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.0% 491
Tính giai thừa 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 23.6% 49
Trang trí hình quả trám 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.4% 87