Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 43.5% 396
Diện tích dưới 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 3p 43.3% 139
Đổi tiền nhanh Tham lam 1.5p 43.3% 194
5.T.Bên dưới đường chéo chính 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.3% 312
Sắp xếp chọn (SELECTION SORT) 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 43.2% 15
Phần tử đằng trước xa nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 43.1% 70
Hoán đổi dữ liệu trong mảng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.1% 576
0.Đảo mảng ký tự 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.1% 560
0.Tháng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.0% 804
In Tượng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 43.0% 58
Tính số ngày 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 43.0% 122
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 42.9% 1350
5.Grenais 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.9% 8
Truy vấn max của đoạn con liên tiếp Chia để trị 4p 42.9% 183
Số đường đi 4.Cơ bản-Thuật toán 4 42.9% 13
Mở khoá 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 42.7% 48
X.Hành tinh Pronalândia 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.7% 143
Tính tổng trên dãy số nguyên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 42.7% 208
Các đường chéo song song với đường chéo chính và đường chéo phụ của ma trận 4.Cơ bản-Thuật toán 2 42.6% 21
Buôn dưa lê 4.Cơ bản-Thuật toán 3 42.6% 258
Bước nhẩy Kangaroo 5.Cấu trúc-giải thuật 4 42.5% 37
0.Tọa độ của một điểm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.3% 893
Kiểm tra phạm vi 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2 42.1% 6
nqson xếp hàng 2 Ad-Hoc 3 42.1% 7
Bể nước 4.Cơ bản-Thuật toán 2 42.1% 133
lũy thừa 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 42.0% 29
Lẻ, chẵn hoặc gian lận 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.9% 188
Biểu thức số học hai phép toán Số học 2p 41.8% 67
Phân loại các F để cách ly Covid-19 BFS và DFS 4 41.8% 148
0.Số gần nhị phân 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 41.8% 60
0.Ma trận vuông I 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.8% 70
Tháp Hà Nội 5.Cấu trúc-giải thuật 2.5 41.7% 121
x.World Cup Brazil 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.7% 198
0.Ngắm sao Quy hoạch động 4p 41.7% 13
Thử thách 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5 41.7% 16
0.SVMC 2017 pairs1 - count the pairs 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 41.5% 24
Pepe, Tôi Đã Nến! 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.5% 114
Tích hai đa thức 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3p 41.5% 39
Đếm cách tách xâu con chia hết cho 9 Quy hoạch động 2p 41.4% 101
Hotel 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 41.4% 740
Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd Quy hoạch động 4p 41.4% 113
0.Fibonacci nhanh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.4% 305
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 41.4% 23
Tìm tổng lớn nhất Quy hoạch động 3p 41.4% 29
0.nhân ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 41.3% 305
Robot chỉ hướng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 41.3% 22
Đếm số nghịch thế của phép thế Chia để trị 3 41.1% 225
So sánh chiều cao 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.1% 192
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.1% 857
0.Mật khẩu cố định 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.0% 746