Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.8% 62
Hai hóa đơn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.2% 75
0.Mã vùng điện thoại. Map 1p 51.6% 640
5.Vượt quá Z 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.7% 77
0.Số dương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.0% 861
0.t2r2.Thách thức của Bino 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.2% 525
0.Tăng dân số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.2% 12
0.Kê khai mẫu tên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 32.1% 171
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.5% 117
0.Sáu số lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.5% 640
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.5% 397
0.Số và vị trí bé nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.6% 334
0.Vùng bên phải 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.0% 129
0.Cực dễ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.9% 696
5.Trình tự của số và tổng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.5% 124
Thể tích khối cầu 1. Bài mẫu 1p 36.4% 1174
Lặn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 25.0% 15
0.Tiền giấy và Tiền xu 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 12.2% 93
Trận đánh Pomekons 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.5% 2
5.Grenais 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 100.0% 3
0.Tọa độ của một điểm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.3% 625
Xây dựng nhà 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.6% 32
0.Thuế 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.0% 358
0.Dãy Fibonacci đơn giản 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.1% 399
0.t2r2.Thời gian sự kiện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.1% 38
0.Đóng Add tabs khi duyệt web 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.2% 59
5.r2t2. Căn của 10 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.9% 86
0.Nhảy ếch 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.8% 327
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.3% 680
5.Line in Array 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.2% 311
0.Diện tích hình tròn 1. Bài mẫu 1p 25.8% 577
5.Khu vực diện tích 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.7% 209
Chơi với tập hợp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.7% 1
0.Bội số của 13 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.6% 607
Tổng n hàng đầu của Tam giác Pascal 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 75.0% 38
0.Sắp xếp Đơn giản 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 72.1% 302
5.PUM 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 73.5% 133
Huaauhahhuahau 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 86.7% 11
0.Tháng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.2% 636
Pepe, Tôi Đã Nến! 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.8% 66
Đỉnh và Thung lũng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.8% 19
0.t2r2. Một thời đã xa 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.8% 101
5.Khoảng 2 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.3% 530
5.Thay thế Array I 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.8% 491
Biến cố 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 56.0% 58
5.Cột trong Mảng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.0% 270
0.Tổng đơn giản 1. Bài mẫu 1p 51.6% 547
0.t2r3. Sáng chủ nhật 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 21.8% 25
0.Số lớn nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.7% 868
0.Tăng dần và giảm dần 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.0% 353