Problems

Problem Category Points ▾ AC % Users
Ma trận nghịch đảo 3.Cơ bản-Phương pháp tính 4 27.6% 28
Tính tổng a^N + b^N 3.Cơ bản-Phương pháp tính 4p 35.9% 10
Tích hai đa thức 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3p 42.8% 45
5.Chọn Team 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 25.7% 75
Những chữ số đen đủi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 29.6% 98
Bộ 3 cấp số nhân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 13.9% 40
Bội số đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 33.8% 70
Biểu thức tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 40.8% 39
Lại là Lật mặt các đồng xu 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 50.5% 44
Tổng chuỗi điều hòa 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 30.1% 86
Sàng Eratosthenes 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 37.6% 190
Nội suy trên lưới đều 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 25.7% 13
Tính gần đúng tích phân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 53.3% 48
Sơn Trâu Tưới Cây 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2.5 43.1% 18
Hello World!!!!! 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2.5 9.0% 9
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 28.1% 245
Tổng ba đa thức 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.8% 232
Sắp xếp danh sách sinh viên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 30.9% 151
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.0% 223
t2r3. Lại là bội số của 13 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 28.2% 253
Bấm số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 45.9% 122
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.4% 696
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 26.5% 398
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 19.7% 641
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 28.2% 609
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 47.5% 426
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 27.0% 276
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.7% 172
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.0% 352
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.0% 127
5.Hàm Max 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.7% 132
Go and Back 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 70.0% 16
Đồng hồ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 34.6% 225
Chơi bài 3 người 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 33.3% 58
Đường gấp khúc 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.4% 84
Diện tích hình tròn nhỏ nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 51.0% 44
Tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.1% 101
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 40.1% 398
In Tượng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 45.7% 72
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.8% 188
Giải và biện luận phương trình trùng phương 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 17.8% 152
Bán vé 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 36.3% 280
PRIME 18 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.9% 137
Ưu tiên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.4% 176
Số tiếp theo 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 40.9% 27
Đếm những số có các chữ số khác nhau 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 24.1% 30
Lật mặt các đồng xu 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 66.9% 73
Điều khiển Robot 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 55.7% 32
Sai khác (bản dễ) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 77.4% 258
Số gồm toàn chữ số 1 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 27.5% 41