Problems

Problem Category Points AC % Users
Tam giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.8% 123
Phần dư của phép chia 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.0% 345
Tri-du 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 88.2% 27
0.Tam giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.3% 399
Bình phương và lập phương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 73.0% 461
0.Trở lại nhà hàng Rada 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.3% 11
0.Chuỗi số nhân 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 25.6% 230
0.Lực lượng Awakens 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.2% 48
0.Phim ảnh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.5% 269
5.Dãy bình phương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.0% 226
5.Mảng điền I 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.1% 158
Merry Christmaaas 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 65.7% 377
Các lựa chọn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 65.3% 126
0.Tích đơn giản 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.4% 468
5.X.Tiêu thụ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.0% 193
0.Mật khẩu cố định 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.7% 582
Vitória và sự thờ ơ của cô ấy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 74.5% 136
Xúc xích - Rất dễ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 65.0% 301
Vịt con 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 25.6% 70
x.Mảng 123 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.4% 8
Bội số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.9% 238
5.x.Trình tự hợp lý 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 73.1% 70
0.Tuổi trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.2% 590
0.Dương và trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 21.5% 331
0.Số hoàn hảo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 9.4% 144
0.Fibonacci nhanh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.4% 218
x.World Cup Brazil 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.8% 135
0.Chẵn hoặc lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.4% 508
5.T.Lựa chọn mảng I 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 28.3% 143
5.T.Bên dưới đường chéo chính 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.2% 243
X.Hành tinh Pronalândia 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.6% 88
5.T.Thử nghiệm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.8% 46
0.Trung bình 1 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.0% 441
0.Khoảng cách giữa hai điểm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.9% 457
Selection Test 1 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.1% 254
Đi bộ trong thời gian 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.0% 67
0.Ma trận vuông I 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.8% 24
0.Các loại Tam giác 3. Cơ bản-PP tính 1p 18.3% 269
5.Chuỗi lôgic 2 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.7% 105
0.Chuỗi S 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.1% 286
0.Số chẵn trong năm Số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.8% 417
Twitter 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.8% 116
5.Còn lại 2 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 50.5% 415
Hoán đổi dữ liệu trong mảng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.6% 484
Trên đường chéo Secundary 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.5% 250
MacPRONALTS 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 86.2% 77
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 50.3% 574
Xác định Trà 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 81.5% 185
Khoảng cách 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.3% 147
Tìm kiếm chuỗi số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.1% 2