Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.6% 959
0.SigTest 3. Cơ bản-PP tính 1p 81.3% 150
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.8% 1107
0.Equation 3. Cơ bản-PP tính 1p 35.4% 608
0.3 cạnh tam giác 3. Cơ bản-PP tính 1p 31.3% 430
0.Số ở giữa 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.7% 540
Hình Chữ Nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 50.7% 137
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.8% 541
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.7% 353
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.0% 585
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.1% 427
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.0% 332
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 438
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.9% 1117
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.9% 187
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.9% 302
0.Tính lương 3. Cơ bản-PP tính 1p 2.4% 3
0.Nhiên liệu đã sử dụng 3. Cơ bản-PP tính 1p 65.4% 251
Chuyển đổi thời gian 3. Cơ bản-PP tính 1p 59.9% 464
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.7% 869
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 63.5% 860
0.Các loại Tam giác 3. Cơ bản-PP tính 1p 18.4% 270
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.9% 191
Phương trình bậc hai 3. Cơ bản-PP tính 1p 20.5% 381
Tổng ba đa thức 3. Cơ bản-PP tính 2p 25.7% 195
Sắp xếp danh sách sinh viên 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.2% 63
Số đối xứng 3. Cơ bản-PP tính 1p 49.8% 129
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp 3. Cơ bản-PP tính 2p 23.1% 168
t2r3. Lại là bội số của 13 3. Cơ bản-PP tính 2p 25.1% 186
0.Cộng số nguyên lớn. 3. Cơ bản-PP tính 1p 33.7% 114
Bấm số 3. Cơ bản-PP tính 2p 49.0% 67
Tung đồng xu 3. Cơ bản-PP tính 1p 56.9% 32
Tích hai đa thức 3. Cơ bản-PP tính 3p 43.3% 36
Tam giác đều nội tiếp 3. Cơ bản-PP tính 1 76.0% 57
Trộn hai dãy không giảm thành một dãy không giảm 3. Cơ bản-PP tính 1 19.8% 140
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 38.7% 502
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 26.8% 243
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 19.7% 410
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 28.9% 372
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 45.9% 283
Tam Giác sao 3. Cơ bản-PP tính 1p 62.2% 515
Ốc sên 3. Cơ bản-PP tính 1 36.6% 292
0.SVMC 2017 SubString 3. Cơ bản-PP tính 1p 60.0% 11
0.SVMC 2017 QKP - Queens, Knights and Pawns 3. Cơ bản-PP tính 1 68.2% 11
0.SVMC 2017 test-Life, the Universe, and Everything 3. Cơ bản-PP tính 1 80.0% 31
0.SVMC 2017 Prime1-Prime Generator 3. Cơ bản-PP tính 1 68.9% 28
0.SVMC 2017 BSTR1-Substring Check (Bug Funny) 3. Cơ bản-PP tính 1 50.0% 9
0.SVMC 2017 ONP - Transform the Expression 3. Cơ bản-PP tính 1 100.0% 6
0.SVMC 2017 arith - Simple Arithmetics 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svmc 2017 bulk - the Bulk! 3. Cơ bản-PP tính 1 31.3% 5