Problems

Problem Category Points AC % Users ▾
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.8% 1087
0.Số lớn nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.5% 1076
0.Số dương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.3% 1050
0.Cực dễ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.1% 787
0.Sáu số lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.9% 775
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.0% 742
0.Bảng cửu chương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 37.7% 730
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.1% 727
0.Tháng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.6% 693
Xây Tháp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 33.2% 686
0.Bội số của 13 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.8% 651
0.Tuổi trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.5% 631
0.Mật khẩu cố định 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.2% 625
Ước số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.2% 593
0.Tuổi trong ngày 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.7% 591
Diện tích hình bình hành 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 37.9% 586
3 gói kẹo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 54.4% 581
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.6% 572
5.Khoảng 2 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.1% 568
0.Tích đơn giản 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.4% 563
0.t2r2.Thách thức của Bino 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.0% 557
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.5% 552
0.Chẵn hoặc lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.8% 547
5.Thay thế Array I 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.6% 519
Hoán đổi dữ liệu trong mảng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.4% 512
5.Thời gian còn lại 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 43.6% 509
0.Khoảng cách giữa hai điểm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.5% 504
0.Ổ cắm điện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 78.2% 498
Bình phương và lập phương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 72.9% 494
0.Trung bình 1 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.4% 492
Ghép Hình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.0% 491
Hotel 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 39.5% 489
0.Chuỗi số n 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.7% 480
Simple Calculate 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 68.5% 463
0.Số chẵn trong năm Số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.1% 454
5.Còn lại 2 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.1% 451
0.Số lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 71.1% 449
0.Dãy Fibonacci đơn giản 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.5% 447
0.Tam giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.1% 433
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 32.9% 432
0.Các số chẵn 2 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.3% 432
Phần dư của phép chia 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.1% 417
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 43.9% 413
0.Tăng dần và giảm dần 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.5% 411
Chuỗi hoàn hảo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 61.8% 400
Kiểm tra số Armstrong 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 56.1% 395
Thơ Haiku 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 68.1% 390
0.Thuế 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.5% 389
0.Số và vị trí bé nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.0% 371
0.Dương và trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 21.9% 363